Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Alexander van den Bos BV

 

Gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder nummer 32063533

Versie mei 2016

 

Definities
Onder “klant” wordt in deze voorwaarden verstaan een ieder die met Alexander van den Bos B.V. (kamer van koophandel nummer 32063533) verder te noemen “ABOS”, een overeenkomst aangaat.


Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van en alle overeenkomsten met ABOS. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Inkoopvoorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.


Offertes en/of aanbiedingen
Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat zij onherroepelijk zijn en hebben, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, een geldigheidsduur van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte en/of aanbieding.


Totstandkoming
De overeenkomst komt uitsluitend tot stand door schriftelijke aanvaarding door ABOS, dan wel door uitvoering van de overeenkomst Indien ABOS aan klant een orderbevestiging toezendt, geldt de inhoud van de orderbevestiging als volledig en juist, tenzij de koop binnen een termijn van 8 dagen, door middel van een aangetekende brief, tegen de orderbevestiging schriftelijk protesteert.
Orderbevestigingen, afgegeven door vertegenwoordigers of agenten zijn voor ABOS slechts bindend na schriftelijke bevestiging. Afwijkingen van de normale leveringsvoorwaarden vastgesteld door vertegenwoordigers of agenten zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging van ABOS


Prijzen
De door ABOS opgegeven prijzen luiden af magazijn. werkplaats, exclusief verpakking, exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
Door ABOS in catalogi of anderszins kenbaar gemaakte prijzen binden ABOS niet. Na totstandkoming van de overeenkomst is ABOS gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van onder meer tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, douanetarief, goederen en of grondstofprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, waardedaling van de Nederlandse en/of stijging van buitenlandse valuta en al die overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken.


Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van ABOS, totdat alle vorderingen die ABOS op zijn klant heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald. Zolang de eigendom van de zaken niet op de klant is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De klant verplicht zich op eerste verzoek van ABOS mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de klant uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. De klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ABOS te bewaren. ABOS is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de klant aanwezig zijn terug te nemen indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De klant zal de ABOS te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van ABOS. Voornoemde bepalingen laten de overige aan ABOS toekomende rechten onverlet.


Aflevering en risico
Onder “aflevering” wordt in deze voorwaarden verstaan het stellen van de zaak in het bezit van klant of, in geval van koop met eigendomsvoorbehoud, het stellen van de zaak in de macht van klant.
Afleveringen vindt plaats “af opslagplaats” tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat ABOS de zaken zal bezorgen.
De zaken zijn van risico van klant zodra ABOS heeft geïnformeerd dat de zaken ter beschikking van de klant staan op de door ABOS aan te wijzen plaats van zijn terrein of elders, hetzij zodra de zaken afgeleverd zijn.
Indien is overeengekomen dat de zaken door ABOS bezorgd zullen worden, gaat het risico van de zaken op klant over op het moment dat de zaken de opslagplaats verlaten, onafhank­elijk van de omstandigheid dat het vervoer plaats vindt door ABOS aangewezen vervoerder en onafhankelijk van de vervoerscondities. De kosten van de vervoerder zijn voor rekening van de klant.


Levertijd
De levertijd wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij een eventueel genoemde termijn uitdrukkelijk schriftelijk als fataal is gekwalificeerd.
ABOS is verplicht zich zoveel mogelijk aan de levertijd te houden, doch zij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding. Een zodanige overschrijding verplicht ABOS niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de klant het recht de overeenk­omst ontbonden te verklaren. Wel heeft de klant het recht om na het verstrijken van de levertijd ABOS te sommeren binnen 30 dagen af te leveren. Bij overschrijding van deze termijn heeft de klant het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren.


Garantie en service
Geleverde zaken worden gedurende een periode van zes maanden na aflevering gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in dat ABOS naar haar keuze voor haar rekening zal herstellen, hetzij de zaken zal vervangen. Alle vervangen zaken worden eigendom van ABOS De garantie is niet van toepassing indien klant zelf met de nakoming van enige verplichting in gebreke is of de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik, van buitenkomende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de zaken door andere dan ABOS zijn gerepareerd, gewijzigd of worden onderhouden.
Herstel buiten het kader van deze garantie zal door ABOS in rekening worden gebracht.
ABOS verricht gedurende de eerste maand na aflevering van de zaken gratis service en daarna volgens geldend tarief. De service vervalt indien de zaken door anderen dan ABOS worden gerepareerd, gewijzigd of onderhouden.


Betaling
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dienen betalingen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
Kwijting voor betaling aan vertegenwoordigers, agenten of monteurs, kan uitsluitend door ABOS worden verstrekt door daartoe bevoegde personen.
Bij overschrijding van enige betalingstermijn is klant in verzuim zonder dat hiervoor enige ingebre­kestelling is vereist en is klant vanaf dat moment, rente verschuldigd van 1% per maand of per gedeelte daarvan over het verschuldigde bedrag, ook in geval uitstel van betaling wordt overeengeko­men.
Indien klant nalatig blijft met de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, is klant tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, advocaatkosten en kosten van interne en externe adviezen daaronder begrepen, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.


Klachten
Klant kan geen beroep meer doen op het feit dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij niet binnen 8 dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, daarvan schriftelijk kennis heeft gegeven aan ABOS
Klachten ten aanzien van aantallen geleverde colli en de staat daarvan dienen op de vrachtbrief of op het reçu bij het aannemen te worden aangetekend, dan wel onmiddellijk schriftelijk aan ABOS te worden doorgegeven, bij gebreke waarvan elk recht op reclame valt.


Retourzendingen
Zaken die zonder schriftelijke toestemming retour worden gezonden worden, geweigerd. Alle retour­zendingen reizen voor rekening en risico van de klant. Retourzendingen, om welke oorzaak dan ook, dienen franco te worden verzonden.


Aansprakelijkheid
ABOS aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dit uit dit artikel blijkt.
In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is ABOS slechts aansprakelijk voor vervangende schade vergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van ABOS van enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade wegens gederfde winst.
ABOS is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, voor schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en voor schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door klant.
De door ABOS te betalen schade vergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 50% op grond van de overeenkomst door ABOS aan klant gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting). Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan 50% van de op grond van desbetreffende deelovereenkomst door ABOS aan klant gefactureerde bedragen exclusief omzetbelasting. Schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming zal in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van ABOS in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van ABOS
De in artikellid bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met de door de klant bedongen en door ABOS verleende creditering.
In geval van onrechtmatige daad van ABOS, of van zijn werknemers of onder­geschikten waardoor ABOS rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is ABOS slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schade vergoeding in geen geval meer bedragen dan € 2.500.000,- per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
Aansprakelijkheid van ABOS voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in het vorige artikellid, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien hierop geen beroep kan worden gedaan, zal de schadevergoeding per gebeurtenis - waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis - in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan of, bij gebreke daarvan, de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van ontstaan van de schade, doch nooit meer dan € 2.500.000,-.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de klant na het ontstaan daarvan, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij ABOS heeft gemeld.
Koper vrijwaart ABOS voor alle schade die ABOS mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door ABOS geleverde zaken of diensten, daaronder begrepen:

  • aanspraken van derden, werknemers van ABOS daaronder inbegrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van klant of van onveilige situaties in zijn bedrijf;
    • aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in de door ABOS geleverde producten of diensten die door de klant worden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging of in samenhang met eigen producten of diensten van de klant, tenzij klant bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.


Overmacht
Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshan­deling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening komt.
De volgende omstandigheden worden geacht niet voor rekening van ABOS te komen: werkstakingen, verkeers-, transport- of bedrijfsstoringen, onlusten, oorlogstoestanden, in gebreke blijven van leveranciers van ABOS


Huurkoop of leasing
Indien de klant er de voorkeur aan geeft de zaken in huurkoop of uit hoofde van leasing of huur te ontvangen, dan zal de klant hiertoe de nodige maatregelen dienen te nemen, zodat bij de levering een desbetreffende overeenkomst is getekend. ABOS is bereid daarbij te bemidde­len. Eerst na ondertekening van de overeenkomst van huurkoop of leasing vervalt de onderhavige overeenkomst van koop en verkoop. Zolang een dergelijke overeenkomst nog niet is aangegaan, blijft de overeenkomst van koop en verkoop in stand. Het risico voor het al of niet aangaan van een overeenkomst van huurkoop of leasing ligt geheel bij de opdrachtgever en kan derhalve geen reden zijn tot ontbinding van de aangegane overeenkomst.
Duurovereenkomsten (Verhuur/plaatsing en onderhoud)
Duurovereenkomsten (verhuur/plaatsing en onderhoud) worden aangegaan voor een periode vanaf datum orderbevestiging (bij nieuwe automaten vanaf de plaatsingsdatum) tot het einde van het lopende kalenderjaar. Een duurovereenkomst kan telkens voor het einde van het lopende kalenderjaar schriftelijk worden opgezegd voor 1 november, bij gebreke waarvan de overeenkomst met ingang van het nieuwe kalenderjaar met 12 maanden wordt verlengd. ABOS garandeert onderhoud en werking van door haar verhuurde en onderhouden machines voor een periode van minimaal zeven jaar. Na deze periode is voorzetting van de duurovereenkomst alleen mogelijk met uitdrukkelijke schriftelijke instemming van ABOS waarbij ABOS gerechtigd is een toeslag in verband met de ouderdom van de automa(a)t(en) in rekening te brengen.
Duurovereenkomsten worden alleen door ABOS gesloten indien de klant zich verplicht tot exclusieve afname van ingrediënten en producten (koffie, cacao, melk, soep, thee, siroop, suiker, enz.) bekers en supply artikelen die door ABOS worden geleverd. Indien dat de klant producten via anderen dan ABOS betrekt, behoudt ABOS zich het recht alle lopende overeenkomsten en garanties per direct te laten vervallen. De klant is in een dergelijk geval verplicht tot vergoeding van schade welke wordt gesteld op het bedrag van de gemiddelde maandomzet over de laatste drie jaar maal het aantal maanden dat het contract nog zou hebben voortgeduurd tot het einde van het lopende kalenderjaar.
Door de klant verschuldigde bedragen zullen aan het begin van ieder kalenderjaar bij vooruitbetaling door de opdrachtgever aan ABOS worden voldaan, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van desbetreffende factuur, zonder aftrek van enigerlei korting of recht op verrekening. Wanneer er sprake is van een gedeelte van een kalenderjaar zullen de kosten naar evenredigheid worden verminderd.
ABOS behoudt zich het recht voor de prijzen jaarlijks aan te passen als gevolg van gestegen van lonen en/of materiaalprijzen, etcetera.
ABOS is verplicht preventief onderhoud te verrichten op de op automa(a)t(en) waarvoor een duurovereenkomst is afgesloten. Onder dit onderhoud word verstaan, dat aan de betreffende auto­ma(a)t(en):

  • specifieke onderdelen zoals b.v. muntproever, boiler, reduceer­ventielen, brewer en motoren enz. zullen technisch worden gerei­nigd, zonodig worden gerepareerd en gecorrigeerd.
  • in geval van koude drankenautoma(a)t(en) word(t)en tevens de siroopleidingen en doseerkleppen schoongemaakt.
  • de dosering en smaak van de dranken worden gecontroleerd en zonodig gecorrigeerd.
  • de juiste werking van de automa(a)t(en) word(t)en gecontroleerd.

Bij tussentijdse storing(en) moet de klant ABOS’ technische dienst waarschuwen, welke laatste (nor­maliter) binnen 24 uur de storing(en) kosteloos op werkdagen zal verhelpen. Bij weekend en feestdagen zullen u arbeidsloon en voorrijkosten in rekening worden gebracht.
Alle onderdelen van de desbetreffende automa(a)t(en), die bij normaal gebruik defect zijn geraakt, zullen door ABOS gratis worden vervangen uitgezonderd  waterfilter­patronen en / of reparatie, vervanging van koelingen.
Indien aan de automa(a)t(en) reparatiewerkzaamheden wordt verricht door derden zonder schriftelijke toestemming van ABOS  is ABOS gerechtigd de lopende overeenkomst t.a.v. de desbetreffende automa(a)t(en) met onmiddellijke ingang en zonder restitutie te beëindigen.
Voor zover reparatiewerkzaamheden het gevolg zijn van o.a. onoordeelkundige behandeling, nalatigheid, verwaarlozing, al dan niet opzettelijke beschadiging, nieuwe aansluitingen, verplaatsing van apparatuur, wijziging van muntinworp, verandering van teksten, zulks ter beoordeling van ABOS’ technische dienst is ABOS gerechtigd de kosten hiervan en eventueel benodigde onderdelen, volgens geldend dag-tarief-prijzen aan de klant in rekening te brengen.
Onverminderd het elders bepaalde aangaande aansprakelijkheid aanvaardt ABOS generlei aansprakelijkheid jegens klant of jegens derden voor eventuele schade als gevolg van het niet/of niet juist en/of onvoldoende functioneren, door welke oorzaak dan ook, van door ABOS ons geleverde apparatuur. Aansprakelijkheid voor schade, welke het gevolg is van opzet of grove schuld door de leverancier, wordt hierbij niet uitgesloten.
Indien de apparatuur waar een overeenkomst voor afgesloten wordt ouder is dan 6 maanden, zal er een eerste reparatie/ onderhoudsbeurt volgen welke volledig voor rekening van de klant komt.
Indien ABOS door overmacht verhinderd mocht zijn haar verplichtingen na te komen, zal ABOS gerechtigd zijn deze overeenkomst te annuleren, onder restitutie (pro rata) van reeds ontvangen bedragen.


Derdenbeding
ABOS maakt hierbij het navolgende (derden)beding ten behoeve van abcfinance B.V., Beemdstraat 1D, Eindhoven, Nederland en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 17079336, hierna te noemen “abcfinance”.
Klant verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat de eigendom van de gehuurde of in bruikleen verkregen zaken bij abcfinance berust. Niettegenstaande het bestaan van de een eventuele duurovereenkomst zal de klant de zaken op eerste verzoek van abcfinance  afgeven, zonder dat klant zich daarbij op enig retentierecht of ander recht kan beroepen, indien en zodra abcfinance afgifte van de zaken zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen door ABOS jegens abcfinance. Als gevolg van de hiervoor bedoelde opeising van de zaken door abcfinance wordt de onderhavige duurovereenkomst (voor zover mogelijk van rechtswege) met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte aan of terugname van de zaken door abcfinance dient te geschieden op een door abcfinance aangegeven locatie in Nederland en de klant verplicht zich daar volledige medewerking aan te verlenen.
Indien de situatie als hiervoor zich voordoet en abcfinance het gebruik van de zaken door klant zou willen continueren, is klant verplicht om op eerste verzoek van abcfinance een huurovereenkomst met abcfinance te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en mogelijk onder verder gelijkluidende condities.
Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.
Het hiervoor in dit artikel opgenomen derdenbeding kan noch door klant, noch door ABOS worden herroepen.


Geschillen
Op overeenkomst met ABOS is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door een bevoegde rechter van het Arrondissement Midden Nederland, tenzij ABOS de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van klant of dwingend recht anders voorschrijft.

Product toegevoegd. Bedankt voor uw bestelling.