Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarde

 

Alexander van den Bos B.V.
Gedeponeerd bij de K.v.K. te Hilversum onder nr. 3005A

 

Definities
Onder “koper” wordt in deze voorwaarden verstaan een ieder die met Alexander van den Bos B.V. een koopovereenkomst aang­aat. Onder “aflevering” wordt in deze voorwaarden verstaan het stellen van de zaak in het bezit van koper of, in geval van koop met eigendomsvoorbehoud, het stellen van de zaak in de macht van koper.

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van en alle overeenkomsten met Alexander van den Bos B.V. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Offertes en/of aanbiedingen
Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat zij onherroepelijk zijn en hebben, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, een geldigheidsduur van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte en/of aanbieding.

Totstandkoming
De koopovereenkomst komt uitsluitend tot stand door schriftelijke aanvaarding door Alexan­der van den Bos B.V., dan wel door uitvoering van de overeenkomst. Indien Alexander van den Bos B.V. aan koper een orderbevestiging toezendt, geldt de inhoud van de orderbevestiging als volledig en juist, tenzij de koop binnen een termijn van 8 dagen, door middel van een aangetekende brief, tegen de orderbevestiging schriftelijk protesteert.

Orderbevestigingen, afgegeven door vertegenwoordigers of agenten zijn voor Alexander van den Bos B.V. slechts bindend na schriftelijke bevestiging. Afwijkingen van de normale leveringsvoorwaarden vestgesteld door vertegenwoordigers of agenten zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging van Alexander van den Bos B.V.

Prijzen
De door Alexander van den Bos B.V. opgegeven prijzen luiden af magazijn. werkplaats, exclusief verpakking, exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Door Alexander van den Bos B.V. in katalogi of anderszins kenbaar gemaakte prijzen binden Alexan­der van den Bos B.V. niet. Na totstandkoming van de overeenkomst is Alexander van den Bos B.V. gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van onder meer tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, douanetarief, goederen en of grondstofprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, waardedaling van de Nederlandse en/of stijging van buitenlandse valuta en al die overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken.

Eigendomsvoorbehoud
Alexander van den Bos B.V. blijft eigenaar van alle aan de koper afgeleverde zaken totdat de kopprijs van al deze zaken geheel is voldaan. Indien Alexander van den Bos B.V. in het kader van deze koop­overeenkomst ten behoeve van koper door koper te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud, totdat de koper deze voorderingen van Alexander van den Bos B.V. geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de voorderingen, die Alexander van den Bos B.V. tegen koper mocht verkrijgen wegens tekort schieten van koper in een of meer van zijn verplichtingen jegens Alexander van den Bos B.V.

Aflevering en risiko
Afleveringen vindt plaats “af opslagplaats” tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat Alexander van den Bos B.V. de zaken zal bezorgen. De zaken zijn van risiko van koper zodra Alexander van den Bos B.V. heeft geïnformeerd dat de zaken ter beschikking van de koper staan op de door Alexander van den Bos B.V. aan te wijzen plaats van zijn terrein of elders, hetzij zodra de zaken af-geleverd zijn.

Indien is overeengekomen dat de zaken door Alexander van den Bos B.V. bezorgd zullen worden, gaathet risiko van de zaken op koper over op het moment dat de zaken de opslagplaats verlaten, onafhank­elijk van de omstandigheid dat het vervoer plaats vindt door Alexander van den Bos B.V. aangewezen vervoerder en onafhankelijk van de vervoerskondities. De kosten van de vervoerder zijn voor rekening van de koper.

Levertijd
De levertijd wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij een eventueel genoemde termijn uitdrukkelijk schriftelijk als fataal is gekwalificeerd. Alexander van den Bos B.V. is verplicht zich zoveel mogelijk aan de levertijd te houden, doch zij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding. Een zodanige overschrijding verplicht Alexander van den Bos B.V. niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de koper het recht de overeenk­omst ontbonden te verklaren. Wel heeft de koper het recht om na het verstrijken van de levertijd Alexander van den Bos B.V. te sommeren binnen 30 dagen af te leveren. Bij overschrijding van deze termijn heeft de koper het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren.

Garantie en service
Geleverde zaken worden gedurende een periode van zes maanden na aflevering gegarandeerd tegen materiaal- en fabrikagefouten. De garantie houdt in dat Alexander van den Bos B.V. naar haar keuze voor haar rekening zal herstellen, hetzij de zaken zal vervangen. Alle vervangen zaken worden eigendom van Alexander van den Bos B.V. De garantie is niet van toepassing indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik, van buitenkomende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de zaken door andere dan Alexander van den Bos B.V. zijn gerepareerd, gewijzigd of worden onderhouden.

Herstel buiten het kader van deze garantie zal door Alexander van den Bos B.V. in rekening worden gebracht. Alexander van den Bos B.V. verricht gedurende de eerste maand na aflevering van de zaken gratis service en daarna volgens geldend tarief. De service vervalt indien de zaken door anderen dan Alexan­der van den Bos B.V. worden gerepareerd, gewijzigd of onderhouden.

Betaling
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dienen betalingen te geschieden binnen veertien dagen na faktuurdatum. Kwijting voor betaling aan vertegenwoordigers, agenten of monteurs, kan uitsluitend door Alexander van den Bos B.V. worden verstrekt door daartoe bevoegde personen.

Bij overschrijding van enige betalingstermijn is koper in verzuim zonder dat hiervoor enige ingebre­kestelling is vereist en is koper vanaf dat moment, rente verschuldigd van 1% per maand of per gedeelte daarvan over het verschuldigde bedrag, ook in geval uitstel van betaling wordt overeengeko­men. Indien koper nalatig blijft met de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, is koper tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke inkassokosten, advokatenkosten en kosten van interne en externe adviezen daaronder begrepen, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

Klachten
Koper kan geen beroep meer doen op het feit dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij niet binnen 8 dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, daarvan schriftelijk kennis heeft gegeven aan Alexander van den Bos B.V. Klachten ten aanzien van aantallen geleverde kolli en de staat daarvan dienen op de vrachtbrief of op het reçu bij het aannemen te worden aangetekend, dan wel onmiddellijk schriftelijk aan Alexander van den Bos B.V. te worden doorgegeven, bij gebreke waarvan elk recht op reclame valt.

Retourzendingen
Zaken die zonder schriftelijke toestemming retour worden gezonden worden, geweigerd. Alle retour­zendingen reizen voor rekening en risiko van de koper. Retourzendingen, om welke oorzaak dan ook, dienen franko te worden verzonden.

Aansprakelijkheid
Alexander van den Bos B.V. aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dit uit dit artikel blijkt. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Alexander van den Bos B.V. slechts aansprakelijk voor vervangende schade vergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Alexander van den Bos B.V. van enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoe­ding in welkevorm dan ook, vergoeding van indirekte schade of gevolgschade wegens gederfde winst.verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van koper of van onveilige situaties in zijn bedrijf; aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in de door Alexander van den Bos B.V. geleverde produkten of diensten die door de koper worden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging of in samenhang met eigen produkten of diensten van de koper, tenzij koper bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

Overmacht
Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshan­deling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening komt. De volgende omstandigheden worden geacht niet voor rekening van Alexander van den Bos B.V. te komen: werkstakingen, verkeers-, transport- of bedrijfsstoringen, onlusten, oorlogstoestanden, in gebreke blijven van leveranciers van Alexander van den Bos B.V.

Huurkoop of leasing
Indien de koper er de voorkeur aan geeft de zaken in huurkoop of uit hoofde van leasing of huur te ontvangen, dan zal de koper hiertoe de nodige maatregelen dienen te nemen, zodat bij de levering een desbetreffende overeenkomst is getekend. Alexander van den Bos B.V. is bereid daarbij te bemidde­len. Eerst na ondertekening van de overeenkomst van huurkoop of leasing vervalt de onderhavige overeenkomst van koop en verkoop. Zolang een dergelijke overeenkomst nog niet is aangegaan, blijft de overeenkomst van koop en verkoop in stand. Het risico voor het al of niet aangaan van een overeenkomst van huurkoop of leasing ligt geheel bij de opdrachtgever en kan derhalve geen reden zijn tot ontbinding van de aangegane koopovereenkomst.

Geschillen
Op overeenkomst met Alexander van den Bos B.V. is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door een bevoegde rechter te Hilversum, tenzij Alexander van den Bos B.V. de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van koper of dwingend recht anders voorschrijft.

Alexander van den Bos B.V. is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, voor schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en voor schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door koper. De door Alexander van den Bos B.V. te betalen schade vergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 50% op grond van de overeenkomst door Alexander van den Bos B.V. aan koper gefaktureerde en faktureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting). Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoe­ding in geen geval meer bedragen dan 50% van de op grond van desbetreffende deelovereenkomst door Alexander van den Bos B.V. aan koper gefaktureerde bedragen exclusief omzetbelasting. Scha­devergoeding wegens toerekenbare tekortkoming zal in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van Alexander van den Bos B.V. in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van Alexander van den Bos B.V.

De in artikellid bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met de door de koper bedongen en door Alexander van den Bos B.V. verleende kreditering. In geval van onrechtmatige daad van Alexander van den Bos B.V., of van zijn werknemers of onder­geschikten waardoor Alexander van den Bos B.V. rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is Alexander van den Bos B.V. slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schade vergoeding in geen geval meer bedragen dan f. 2.500.000,- per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

Aansprakelijkheid van Alexander van den Bos B.V. voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in het vorige artikellid, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien hierop geen beroep kan worden gedaan, zal de schadevergoeding per gebeurtenis - waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis - in geen geval meer bedragen dan de prijs (exklusief omzet­belasting) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan of, bij gebreke daarvan, de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van ontstaan van de schade, doch nooit meer dan f. 2.500.000,-.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de koper na het ontstaan daarvan, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Alexander van den Bos B.V. heeft gemeld. Koper vrijwaard Alexander van den Bos B.V. voor alle schade die Alexander van den Bos B.V. mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Alexander van den Bos B.V. geleverde zaken of diensten, daaronder begrepen:

  • aanspraken van derden, werknemers van Alexander van den Bos B.V. daaronder inbegrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van koper of van onveilige situaties in zijn bedrijf;
  • aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in de door Alexander van den Bos B.V. geleverde produkten of diensten die door de koper worden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging of in samenhang met eigen produkten of diensten van de koper, tenzij koper bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

Overmacht
Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening komt. De volgende omstandigheden worden geacht niet voor rekening van Alexander van den Bos B.V. te komen: werkstakingen, verkeers-, transport- of bedrijfsstoringen, onlusten, oorlogstoestanden, in gebreke blijven van leveranciers van Alexander van den Bos B.V.

Huurkoop of leasing
Indien de koper er de voorkeur aan geeft de zaken in huurkoop of uit hoofde van leasing of huur te ontvangen, dan zal de koper hiertoe de nodige maatregelen dienen te nemen, zodat bij de levering een desbetreffende overeenkomst is getekend. Alexander van den Bos B.V. is bereid daarbij te bemiddelen. Eerst na ondertekening van de overeenkomst van huurkoop of leasing vervalt de onderhavige overeenkomst van koop en verkoop. Zolang een dergelijke overeenkomst nog niet is aangegaan, blijft de overeenkomst van koop en verkoop in stand. Het risico voor het al of niet aangaan van een overeenkomst van huurkoop of leasing ligt geheel bij de opdrachtgever en kan derhalve geen reden zijn tot ontbinding van de aangegane koopovereenkomst.

Geschillen
Op overeenkomst met Alexander van den Bos B.V. is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door een bevoegde rechter te Hilversum, tenzij Alexander van den Bos B.V. de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van koper of dwingend recht anders voorschrijft.

Koffie

ABOS Ultimate Vending levert uit eigen branderij de meest heerlijke koffie onder de naam Café Primero. Café Primero heeft professionele, sociale en milieu vriendelijke productie hoog in het vaandel staan. Dat maakt onze excellente koffie 100% (h)eerlijke, duurzame koffie.

Service

Met onze ervaren operators kunnen we uw automaten dagelijks verzorgen. Dankzij ons preventieve onderhoud programma (van onze Technische Dienst) worden storingen tot een minimum gereduceerd. Mocht er onverhoopt toch iets aan de hand zijn, dan lossen we het probleem binnen een paar uur voor u op.

Exploitatie

Zonder kosten voor u toch frisdranken en versnaperingen aanbieden. De automaten worden volledig door ons verzorgd. U heeft dus geen omkijken naar kosten of beheer. Wij vertellen u hier graag meer over.